PR Čerňava

Přírodní rezervace Čerňava, chráněná od roku 1975, na výměře 18,13 ha, představuje původní karpatský les pod vrchem Čerňava (843,8 m) v Hostýnských vrších.

Přírodní rezervace leží na části východního svahu vrchu Čerňava, na levém údolním svahu Rosošného potoka, 1,5 km severovýchodně od rekreačního střediska Tesák, v nadmořské výšce 570–730 m. Lokalita je dostupná po komunikaci z Tesáku do Rajnochovic, asi po 1,5 km vlevo ihned nad cestou.

Důvodem ochrany je ukázka zachovalého typického karpatského lesa pralesovitého charakteru. Většinu plochy rezervace tvoří porosty květnatých bučin a suťových lesů, které v horní části přecházejí ve světlinu s pískovcovými skalisky. Součástí rezervace je i malá loučka. Ve stromovém patře dominuje buk lesní, řidčeji se vyskytuje jedle bělokorá, javor mléč a jasan ztepilý. V bylinném patře pak roste řada druhů kapradin, např. kapraď samec, kapradina laločnatá nebo papratka samičí. Z květnatých bylin pak pryšec mandloňovitý, lýkovec jedovatý, starček vejčitý.

Z živočichů zde žijí mlok skvrnitý, ještěrka živorodá, z ptáků např. čáp černý, lejsek malý nebo strakapoud bělohřbetý.

Nejvhodnější doba návštěvy je časné jaro, kdy před olistěním stromů rozkvétá bylinné patro a začínají rašit kapradiny.
O území pečuje, ve spolupráci s Lesy ČR s.p. a Krajským úřadem Zlínského kraje, ČSPOP Bystřice pod Hostýnem.

Adresa

PR Čerňava
768 71 Rajnochovice

Kontakt

Najdete v okolí

Turistické cíle

PR Tesák Chvalčov
0.9 km
mapa
PR Sochová
PR Sochová Rajnochovice
1.0 km
mapa
Ski areál Tesák Chvalčov
1.3 km
mapa
Tesák Chvalčov
1.4 km
mapa
Smrdutá Chvalčov
2.1 km
mapa
Rozhledna Kelčský Javorník Rajnochovice
2.6 km
mapa

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat