PP Na Jančích

Přírodní památka Na Jančích, vyhlášená v roce 1956 o výměře 2,5 ha, je přirozená podhorská louka s karpatskou květenou.

Přírodní památka Na Jančích se rozkládá na mírně ukloněné podhorské louce s jižní expozicí, asi 2 km jihovýchodně od obce Chvalčov v Hostýnských vrších v nadmořské výšce 500–550 m. Lokalita je přístupná po cestě z Chvalčova jihovýchodním směrem k zastávce Říka a odtud 1,5 km po zeleně značené turistické stezce.

Důvodem vyhlášení je ochrana přirozené podhorské louky s prameništěm a karpatskou květenou. Jedná se o jednosečnou louku uprostřed lesů, částečně zamokřenou v okolí pramenných vývěrů. Je stanovištěm četných druhů karpatské květeny. Zvláště pozoruhodný je výskyt snědku pyrenejského kulatoplodého. Tento druh ze Středomoří, mající rozšíření původně na stepích, zde roste ve společnosti zástupců orchidejí, vyskytují se zde vstavač mužský, prstnatec bezový, hlavinka horská, bradáček vejčitý, okrotice bílá, okrotice dlouholistá, na mokřinách prstnatec májový a kruštík bahenní.

Z obojživelníků byl pozorován mlok skvrnitý, skokan hnědý a ropucha obecná, z plazů ještěrka obecná a živorodá. Rezervace je ze tří stran obklopená lesem, který je hnízdištěm řady druhů ptáků, vyskytuje se zde např. datel černý, strakapoud velký, holub hřivnáč, dlask tlustozobý.

Adresa

PP Na Jančích
768 72 Chvalčov

Kontakt

Najdete v okolí

Turistické cíle

Zřícenina hradu Obřany Chvalčov
1.3 km
mapa
Smrdutá Chvalčov
1.3 km
mapa
PR Obřany Chvalčov
1.5 km
mapa
PP Pod Kozincem
PP Pod Kozincem Chvalčov
2.4 km
mapa
Sochy svatého Cyrila a Metoděje Chvalčov
2.5 km
mapa
Stará křížová cesta Chvalčov
2.5 km
mapa

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat