PR Dolnoněmčanské louky

Přírodní rezervaci Dolnoněmčanské louky tvoří luční enkláva se soliterními stromy na západním svahu kóty Lesná (696 m). Chráněné území bylo vyhlášeno v roce 1982 na výměře 28,81 ha.

Poloha

Přírodní rezervace se nachází asi 4 km jižně od Horního Němčí, na západním svahu kóty Lesná (696 m) v nadmořské výšce 510–620 m. K lokalitě se dostanete při jízdě od Slavkova po odbočení na vrcholu stoupání (Hrabina) ze silnice I/54 (Veselí nad Moravou–Strání–SR) vpravo na účelovou komunikaci vedoucí na Velkou Javořinu. Asi po 1,5 km se po pravé straně otevře luční komplex Lesná. Odbočíte první polní cestou vpravo, minete přírodní památku Za lesem a na chráněné území dorazíte po dalším 1,5 km.

Popis

Předmětem ochrany je nejzachovalejší zbytek luk původního komplexu Lesné, s výskytem řady ohrožených a chráněných druhů rostlin a živočichů. Geologický podklad, tvořený střídajícími se vrstvami vápnitých jílovců, vápnitých pískovců a slínovců je významným modelačním činitelem terénu díky četným sesuvům. Ze vzácnějších rostlin v území byly zjištěny orchideje střevíčník pantoflíček, vstavač mužský, vstavač vojenský, hlavinka horská, prstnatec bezový, prstnatec listenatý, pětiprstka žežulník, vemeník dvoulistý, vemeník zelenavý a okrotice dlouholistá. Z dalších chráněných rostlin pak např. mečík střechovitý, kozinec dánský, plamének přímý, lilie zlatohlavá nebo kapradina hadilka obecná. Celkem zde bylo zaznamenáno 270 druhů vyšších rostlin.

Z živočichů je bohatá zejména fauna bezobratlých. Z motýlů byli zjištěni přástevník užankový a angreštový, ostruháček jilmový, kovolesklec plícníkový, modrásek černoskvrnný, z brouků např. roháč obecný. Z dalších ohrožených druhů hmyzu pak kudlanka nábožná nebo drvodělka fialová. Dále bylo zjištěno 6 druhů sociálních vos, 24 druhů mravenců a 33 druhů střevlíkovitých brouků.

Další informace

V minulosti byla plocha rezervace využívána jako jednosečná louka a obecní pastvina. Na části území jsou patrné stopy po existenci drobných políček a bývalých polních cest. Území bylo negativně ovlivněno zemědělským hospodařením v období let 1960–1990. Intenzivní pastva velkého počtu dobytka a hnojení přístupnějších ploch minerálními hnojivy s ponecháním nepřístupných ostrůvků ladem a zarostením křovinami ochudilo druhovou skladbu lokality a jejího širšího okolí. Od poloviny 90. let probíhá v území likvidace náletových dřevin a je Správou CHKO Bílé Karpaty zajišťováno každoroční pravidelné kosení.

Adresa

PR Dolnoněmčanské louky
687 64 Slavkov

Najdete v okolí

Turistické cíle

Sviní hnízdo, přírodní památka
Sviní hnízdo, přírodní památka
0.6 km
mapa
Bahulské jamy, přírodní památka
Bahulské jamy, přírodní památka
1.1 km
mapa
NPR Porážky
NPR Porážky
1.4 km
mapa
Za lesem, přírodní památka
Za lesem, přírodní památka
1.4 km
mapa
NPR Porážky
NPR Porážky
1.8 km
mapa
Uvezené, přírodní památka
Uvezené, přírodní památka
2.0 km
mapa

Služby

Kalendář akcí

 • 1. 7. 2022 • 21:30 - 23:30
  Bystřice pod Hostýnem, Zámek Bystřice pod Hostýnem
  Kino Klub Sušil a město Bystřice pod Hostýnem zve na promítání filmu na zámeckém nádvoří. Film Po čem muži touží 2 se bude promítat v pátek 1.7.2022 ...
 • 7. 7. 2022 • 18:00
  Bystřice pod Hostýnem, Zámek Bystřice pod Hostýnem
  Ve čtvrtek 7.7.2022 přivítáme na zámku v Bystřici pod Hostýnem v rámci Léta na nádvoří taneční a swingový orchestr Bedřicha Pukovce pod taktovkou Zdeň...
 • 8. 7. 2022 • 19:00
  Bystřice pod Hostýnem, Kino Klub Sušil
  Kino Klub Sušil a město Bystřice pod Hostýnem zve na promítání filmu Párty Hárder: Summer Massacre, které proběhne v pátek 8.7.2022 v 19:00 hodin v ki...
 • 9. 7. 2022 • 19:00
  Bystřice pod Hostýnem, Kino Klub Sušil
  Kino Klub Sušil a město Bystřice pod Hostýnem zve na promítání filmu Řekni to psem, které proběhne v sobotu 9.7.2022 v 19:00 hodin v kině Sušil. Di...
 • 18. 6. 2022 - 18. 9. 2022
  Bystřice pod Hostýnem, Zámek Bystřice pod Hostýnem
  Město Bystřice pod Hostýnem ve spolupráci s galerií Artrium zve na výstavu Zdeněk Burian: Za divy světa a prasvěta. Výstava se bude konat od 18.6. ...
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat